AWS Cloud adoption experts

ready to save your project

Porozmawiajmy o Twoim projekcie
AWS Cloud adoption experts

Czy pracując z chmurą AWS mierzysz się z poniższymi wyzwaniami?

Ponosimy zbyt wysokie koszty chmury

Ponosimy zbyt wysokie koszty chmury

Cloud security

Doświadczamy incydentów naruszenia bezpieczeństwa w naszej chmurze

Cloud governance

Nie wiemy czy wykonujemy właściwe operacje we właściwy sposób

Cloud Platform Health Check

Zdarzają nam się awarie usług chmurowych i spadek ich wydajności

Change Management for Cloud Services

Zmiana konfiguracji chmury spowodowała wyłączenie niektórych systemów LOB

Jeśli identyfikujesz się z którąkolwiek z powyższych sytuacji, to prawdopodobnie nie wykorzystujesz pełnego potencjału chmury AWS. Skorzystaj ze wsparcia naszych najlepszych ekspertów, by zwiększyć wydajność i obniżyć koszty swoich działań w chmurze.

Zakres naszego wsparcia:

Optymalizacja kosztów chmury

AWS Symptoms Altkom

 Symptomy problemu:

 

 • Wydajesz na chmurę więcej niż zakładałeś na początku projektu
 • Stosunek kosztów do wydajności zasobów w chmurze jest wyższy niż dla serwerowni.
 • Koszty mocy obliczeniowej i przechowywania danych są istotnymi składnikami rachunku za usługi chmurowe.
 • AWS Pay-as-you-go jest podstawowym modelem cenowym, z którego korzystasz
 • Średni miesięczny koszt usług w chmurze jest bardzo zróżnicowany.
 • Nie korzystasz z automatycznego skalowania i planowania zasobów
 • Trudność z przypisaniem kosztów chmury do miejsc ich powstawania w organizacji.

AWS Altkom's Services

 

Nasze usługi:

 

 • Przeanalizujemy Twoją obecną infrastrukturę i związaną z nią strukturę kosztów.
 • Zidentyfikujemy nieoptymalną konfigurację usług chmurowych.
 • Wybierzemy odpowiednią konfigurację serwerów.
 • Wyłączymy nieużywane usługi i wskażemy do usunięcia niewykorzystywane pliki.
 • Obniżymy koszty przechowywania rzadko używanych danych.
 • Wybierzemy najlepszy model cenowy i plany rabatowe dla Twoich usług i zasobów chmurowych.
 • Ograniczymy transfer danych pomiędzy usługami.
 • Wprowadzimy niezbędne zmiany w lokalizacji usług i zasobów
 • Oznaczymy Twoje usługi i zasoby w sposób umożliwiający szczegółową kontrolę ich kosztów.
 • Zmniejszymy liczbę usług uruchomionych, wyłączając te, które są niewykorzystywane poza godzinami pracy.
 • Wprowadzimy automatyzację umożliwiającą odpowiednie dopasowywanie liczby usług do zapotrzebowania i podnoszącą niezawodność środowiska chmurowego.

AWS your profit with Altkom

 

Twoje korzyści:

 

 • Potencjalne obniżenie miesięcznego rachunku za usługi AWS.
 • Ograniczenie marnotrawstwa wydatków ponoszonych na chmurę.
 • Wgląd w źródła wydatków i kontrolę nad kosztami.
 • Dopasowanie środowiska AWS do rzeczywistego zapotrzebowania.
 • „Inteligentny” dobór modelu cenowego usług w chmurze.
 • Analiza kosztów według wymiarów biznesowych takich jak np. jednostka biznesowa, aplikacja, właściciel, środowisko itp.

Bezpieczeństwo chmury i zapewnienie zgodności

AWS Symptoms Altkom

 

Symptomy problemu:

 

 • Pliki, które nie powinny być ogólnodostępne z Twojej chmury, są widoczne w sieci Internet bez ograniczeń.
 • Znalazłeś konta pracowników z nieograniczonym dostępem do usług i danych w Twojej chmurze, które nie są dla nich przeznaczone.
 • Dowiedziałeś się, że przejęto kontrolę nad kontem pracownika dopiero po jego powrocie z wakacji.
 • Byłeś ofiarą ataku, który rozprzestrzenił się z jednej grupy usług chmurowych na inne.
 • Nie przestrzegasz zasad Zero Trust podczas konfigurowania zabezpieczeń w chmurze.
 • Nie zmapowałeś zasobów chmury do modelu współodpowiedzialności AWS.
 • Twojemu zespołowi brakuje doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem aplikacji w chmurze.
 • Nie stosujesz procesu, który zapewnia sprawdzanie i stosowanie się do wytycznych zgodności z przyjętymi normami

AWS Altkom's Services

 

Nasze usługi:

 

 • Przeanalizujemy obecny stan bezpieczeństwa w obszarach użytkowników, infrastruktury i danych.
 • Wskażemy, za które zadania związane z bezpieczeństwem chmury odpowiadasz Ty, a za które dostawca chmury.
 • Wdrożymy ścisłą kontrolę dostępu użytkowników do usług AWS.
 • Wprowadzimy niezbędne zmiany w celu zabezpieczenia punktów dostępu do Twojej chmury.
 • Uruchomimy szyfrowanie wrażliwych danych podczas ich przesyłania oraz przechowywania.
 • Zautomatyzujemy monitorowanie stanu zgodności usług w chmurze z przyjętymi normami.
 • Rozpoczniemy identyfikację potencjalnych zagrożeń poprzez monitorowanie aktywności sieciowej i zachowania się kont użytkowników usług chmurowych

AWS your profit with Altkom

 

Twoje korzyści:

 

 • Poznasz zadania związane z bezpieczeństwem chmury, które muszą być pod Twoją kontrolą.
 • Ograniczysz potencjalny wpływ naruszenia bezpieczeństwa na infrastrukturę w chmurze.
 • Wykryjesz luki w zabezpieczeniach i problemy ze zgodnością w konfiguracji usług.
 • Uzyskasz ocenę konfiguracji bezpieczeństwa i raportowanie audytów zgodności.
 • Usuniesz nadmierne uprawnienia dla istniejących kont użytkowników oraz wyegzekwujesz stosowanie najmniejszych uprawnień podczas tworzenia nowych kont.
 • Zidentyfikujesz zasoby Twojej chmury dostępne publicznie oraz uzyskasz ich ochronę
 • Zyskasz możliwość śledzenia działań użytkowników pod kątem wykrywania zagrożeń wewnętrznych oraz identyfikacji kont nad którymi przejęto kontrolę.
 • Będziesz mógł automatyczne wykrywać zagrożenia i filtrować niechciany ruch internetowy.

Administracja i zarządzanie chmurą

AWS Symptoms Altkom

 

Symptomy problemu:

 

 • Konfiguracja środowiska chmurowego nie spełnia norm i wymagań prawnych.
 • W niekontrolowany sposób rozwija się tzw. „shadow IT”.
 • Nie masz skutecznej kontroli kosztów, wydajności i bezpieczeństwa usług chmurowych.
 • Umowy z dostawcami nie zawierają niezbędnych elementów gwarantujących prawidłową realizację usług.
 • Projekty nie stosują się do sprawdzonych metod zarządzania chmurą.
 • Wyjątki od przyjętych dla organizacji standardów konfiguracji usług AWS są bardzo częste.
 • Opublikowane polityki i standardy IT dla organizacji są już nieaktualne.
 • Doświadczenia zebrane w projektach on-premises nie działają dobrze podczas realizacji projektów chmurowych.
 • Członkowie zespołu IT nigdy nie zarządzali rozproszonym środowiskiem chmurowym

AWS Altkom's Services

 

Nasze usługi:

 

 • Przeanalizujemy Twoje praktyki administracji i zarządzania, aby zidentyfikować luki, w których te procesy nie spełniają minimalnych wymagań stawianych przez chmurę.
 • Zdefiniujemy zasady i standardy zarządzania projektami w chmurze.
 • Stworzymy reguły, według których możesz działać w chmurze.
 • Zautomatyzujemy zadania, które stanowią większość pracy związanej z zarządzaniem chmurą.
 • Przygotujemy procedury tworzenia kopii zapasowych krytycznych zasobów Twojej chmury.
 • Włączymy monitorowanie działań administracyjnych w celu zapewnienia ich zgodności z normami i wymaganiami prawnymi.
 • Określimy obszary, w których Twój zespół IT wymaga podniesienia umiejętności.
 • Udostępnimy Ci naszych doświadczonych ekspertów w obszarze chmury AWS, aby dołączyli do Twojego zespołu

AWS your profit with Altkom

 

Twoje korzyści:

 

 • Otrzymasz bezpośrednie wsparcie Twojego projektu przez doświadczonych ekspertów.
 • Przygotujesz Infrastrukturę jako kod (IaC), dzięki czemu zmiany konfiguracji będą automatyczne i powtarzalne.
 • Będziesz mieć procesy zarządzania usługami chmurowymi pomagające ograniczać ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo.
 • Zautomatyzujesz wdrażanie i organizację usług chmurowych, dzięki czemu zapewnisz niezawodność chmury i odporność na błędy.
 • Zyskasz poziom dostępności i jakości świadczonych usług zgodnie z zapisami w umowach.
 • Będziesz mógł szybko przywracać systemy i usługi chmurowe.
 • Poznasz krytyczne informacje i zasoby uruchomione w Twojej chmurze
 • Otrzymasz merytoryczne wytyczne do rozwoju zespołu IT.

Ocena stanu chmury

AWS Symptoms Altkom

 

Symptomy problemu:

 

 • Wydajność usług chmurowych spada i pogarsza się z czasem.
 • Niektóre usługi w chmurze są czasami niedostępne.
 • Zauważasz oznaki awarii dopiero w momencie, kiedy się wydarzy.
 • Przywracanie usług w chmurze po awarii zajmuje dużo czasu.
 • Nie posiadasz kopii zapasowej konfiguracji części usług chmurowych.
 • Usługi w chmurze są konfigurowane ręcznie.
 • Ocena stanu chmury nigdy jeszcze nie została przeprowadzona

AWS Altkom's Services

 

Nasze usługi:

 

 • Przeanalizujemy potrzeby Twojej organizacji w zakresie optymalizacji kosztów, zasobów i wydajności.
 • Przeprowadzimy kontrolę stanu chmury i uruchomimy monitorowanie jej wykorzystania.
 • Zbadamy trendy i sprawdzimy ogólną wydajność środowiska.
 • Określimy maksymalne możliwości usług i zaznaczymy luki w stosunku do oczekiwań.
 • Sprawdzimy, czy obecny zestaw usług w chmurze jest odpowiedni dobrany do realizacji celów firmy.

AWS your profit with Altkom

 

Nasze usługi:

 

 • Otrzymasz raport przedstawiający problemy i zalecane sposoby ich rozwiązania oparte na najlepszych praktykach AWS.
 • Wykryjesz problemy na wczesnym etapie, zanim staną się krytyczne.
 • Określisz wymaganą, podstawową wydajność usług w chmurze.
 • Zyskasz plan zarządzania potencjałem zasobów IT zapewniający stabilną wydajność i eliminujący bieżące problemy.
 • Poznasz zalecenia omawiające rozwiązywanie potencjalnych, przyszłych problemów z usługami w chmurze.

Zarządzanie zmianami dla usług w chmurze

AWS Symptoms Altkom

 

Symptomy problemu:

 

 • Wyzwania spowodowane częstymi zmianami konfiguracji chmury.
 • Długie cykle wytwórcze i trudny proces zarządzania zmianami.
 • Powolny rozwój i niezarządzana zmiana.
 • Zmiany nie przechodzą procesu weryfikacji i zatwierdzania przed wdrożeniem.
 • Brak procesów, które wprowadzają nadzór nad autoryzowanymi lub nieautoryzowanymi zmianami konfiguracji usług AWS.

AWS Altkom's Services

 

Nasze usługi:

 

 • Stworzenie macierzy zmian wskazującej określone działania związane z wprowadzaniem zmian tak by były dopasowane do specyfiki chmury.
 • Identyfikacja czynników biznesowych związanych z chmurą (koszty, funkcjonalność, szybkość wdrażania).
 • Klasyfikacja usług działających w chmurze na podstawie ich krytyczności i znaczenia dla biznesu.
 • Dopasowanie wprowadzanych zmian do kluczowych wskaźników wydajności.
 • Zbudowanie struktury zarządzania zmianą i odpowiadających jej procesów, które będą zapobiegały przed niestandardowymi praktykami.
 • Określenie oczekiwań względem procesu wprowadzania zmian, aby uniknąć późniejszego niezadowolenia z powodu ich niespełnienia.
 • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających widoczność zmian organom zarządczym, które znajdują się poza zespołami zajmującymi się produktami lub infrastrukturą chmurową

AWS your profit with Altkom

 

Twoje korzyści:

 

 • Skrócisz czasy wprowadzania zmian i zmniejszysz liczbę zadań z nimi związanych.
 • Zyskasz możliwość bezpiecznego odwracania zmian wprowadzonych w usługach chmurowych.
 • Będziesz mieć procesy kontroli zapewniające przestrzeganie najlepszych praktyk wdrażania zmian w chmurze.
 • Zyskasz procedury wprowadzania zmian w sytuacjach awaryjnych, które wymagają ręcznych prac podczas ich wdrażania.
 • Stworzysz strukturę zarządzania środowiskiem chmury wraz ze zdefiniowanym zbiorek oczekiwań stawianych przed zespołem IT.
 • Możliwość oceny ROI i wartości wnioskowanych zmian.

Formy współpracy:

W zależności od Twoich bieżących potrzeb oraz etapu projektu chmurowego, dobierzemy formę wsparcia przez naszych ekspertów.

Dedykowany warsztat skupiający się na zagadnieniach związanych z wybranym obszarem chmury
Audyt Twojej infrastruktury chmurowej lub procesów wykorzystywanych do jej zarządzania

Włączenie naszych ekspertów w zakresie chmury AWS do twojego zespołu technicznego

 

Nadzór i poprowadzenie Twojego projektu w chmurze AWS

Dlaczego my?

Nasi eksperci posiadają szerokie doświadczenie w pracy ze środowiskami w chmurze AWS. Od relatywnie prostych, których koszty roczne nie przekraczają kilku tysięcy dolarów, po rozbudowane sięgające ponad 1 miliona dolarów. W każdym przypadku rozumiemy wagę i zakres wyzwań przed jakimi stają firmy w swojej codziennej pracy z chmurą AWS.

Doświadczenie w utrzymywaniu i zabezpieczaniu środowisk chmurowych AWS dla różnych typów firm, w tym dla najbardziej wymagających sektorów, takich jak bankowość, finanse i ubezpieczenia

 

Liczne projekty migracji prostych rozwiązań jak również setek różnych usług z lokalnych środowisk do chmury AWS

 

Ponad 200 inżynierów, programistów i kierowników projektów zaangażowanych w projekty klientów

 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

How to prepare for the AWS cloud migration project and avoid defeat? This is the first article from a series […]
Serverless architecture is a relatively new approach. Good practices and proven toolkits for implementing solutions in this architecture have not […]
The technological advancements and increasing adoption of cloud solutions by a lot of industries and increased interest of the banking sector in cloud solutions are the key factors leading to the growth in the iPaaS market.

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsofware.pl lub wypełnij formularz.

Dariusz Korzun - Altkom Software & Consulting

Dariusz Korzun

Cloud and Big Data Solutions Manager

Ekspert w rozpoznawaniu potrzeb klientów biznesowych i dopasowywaniu optymalnych rozwiązań informatycznych. Odpowiedzialny za rozwój oferty ASC.

asc@altkomsoftware.com

!
!
!
!
!