Korzyści z użycia Power BI w zgłoszeniach ubezpieczeniowych

Sektor ubezpieczeniowy od dłuższego czasu stoi przed wyzwaniem związanym z dostosowaniem się do dynamicznego charakteru danych. W artykule przedstawimy, jak narzędzie typu business intelligence, czyli w tym przypadku Power BI od firmy Microsoft, może być wykorzystywane przez dostawców ubezpieczeń do analizy zgłoszeń i poprawy świadczonych usług. Dzięki usłudze Power BI firmy ubezpieczeniowe zyskują możliwość integrowania się z różnymi źródłami i formatami danych, niezależnie od ich lokalizacji. To z kolei umożliwia użytkownikom przeprowadzanie dogłębnych analiz danych i tworzenie interaktywnych wizualizacji, możliwych do udostępniania innym członkom organizacji.

Korzyści z użycia Power BI w zgłoszeniach ubezpieczeniowych

Przyczyny braku skutecznej analizy danych w branży ubezpieczeniowej

Przeciętne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe korzysta z kilku różnych niepowiązanych programów, które uczestniczą w jednym procesie biznesowym (przykładowo przy składaniu wniosków o odszkodowanie). Skutkuje to tym, że dane w tej branży są rozproszone w różnych systemach, co utrudnia uzyskanie kompletnego obrazu przedsiębiorstwa lub jego sektora. 

A nawet jeśli dostęp do danych w wielu systemach jest zapewniony, to zazwyczaj dane te różnią się formatami, co komplikuje przeprowadzanie analiz i podejmowanie świadomych decyzji. W rezultacie reakcje firm ubezpieczeniowych na roszczenia klientów mogą ulec opóźnieniu, co skutkuje utratą klienta. 

Dlatego w dalszej części artykułu pokażemy, jak wykorzystać możliwości Power BI w zgłoszeniach ubezpieczeniowych, nie tylko umożliwiając użytkownikom tworzenie zaawansowanych raportów, wykresów i analiz, ale również wspierając komunikację z klientem czy redukując z jego pomocą pracę manualną.

Wykorzystanie Power BI w firmie ubezpieczeniowej

Power BI może być wykorzystany w celu monitorowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI, czyli ang. Key Performance Indicators), śledzenia danych związanych z roszczeniami oraz przeprowadzania analiz prognostycznych w celu wykrywania potencjalnych przypadków oszustw.

Działania marketingowe

Firmy ubezpieczeniowe mogą również wykorzystać tę platformę do tworzenia profili klientów i ich segmentacji, co stanowi podstawę dla ukierunkowanych kampanii marketingowych.

Trendy i wzorce

Co więcej, Power BI jest w stanie usprawnić procesy i zarządzanie roszczeniami oraz stanowi skuteczne narzędzie wspierające firmy ubezpieczeniowe w poprawie doświadczenia klienta, redukcji kosztów oraz optymalizacji operacji. Wszystko dzięki temu, że Power BI dostarcza wszechstronnego wglądu w dane, umożliwiającego identyfikację trendów i wzorców.

Spersonalizowane raporty

Ponadto Power BI pozwala na tworzenie spersonalizowanych raportów i paneli nawigacyjnych, co umożliwia firmom ubezpieczeniowym szczegółową analizę danych w celu uzyskania niezbędnych wniosków. W konsekwencji są one w stanie wykorzystać Power BI do usprawnienia procesu decyzyjnego, a tym samym podejmowania lepiej uzasadnionych wyborów biznesowych.

Korzyści z Power BI dla firmy ubezpieczeniowej

Power BI stanowi wszechstronne narzędzie, które przyczynia się do poprawy działalności sektora ubezpieczeniowego w wielu różnych aspektach:

 • Doskonalenie warsztatu rozpoznawania klienta: dzięki usłudze Power BI firmy ubezpieczeniowe mogą zgłębiać potrzeby i preferencje klientów, co pozwala na skuteczną poprawę ich doświadczenia.
 • Redukcja kosztów: Power BI umożliwia identyfikację potencjalnych obszarów oszczędności, co przyczynia się do efektywnego zarządzania budżetem.
 • Optymalizacja operacji: Power BI wspomaga poprawę efektywności operacyjnej poprzez identyfikację słabych punktów w procesach i wprowadzanie usprawnień, co z kolei przekłada się na ogólną wydajność pracy przedsiębiorstwa.
 • Poprawa precyzji przetwarzania zgłoszeń ubezpieczeniowych: dokładne przetwarzanie zgłoszeń jest kluczowe dla terminowego i poprawnego wypłacania odszkodowań. Zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak Power BI, umożliwiają dokładną analizę kosztów i trendów zgłoszeń, co skutkuje efektywniejszym nadzorem operacyjnym. To z kolei często prowadzi do obniżenia kosztów i przekazywania oszczędności klientom. A jak wszyscy wiemy, zaufanie klientów do dostawcy ubezpieczeń jest kluczowym elementem utrzymania ich lojalności.

Wyzwania firm ubezpieczeniowych w przetwarzaniu zgłoszeń

W procesie przetwarzania zgłoszeń ubezpieczyciele napotykają szereg trudności, wśród których wymienić można:

 • Zgodność z przepisami: przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe muszą sprostać skomplikowanym regulacjom, m.in. przepisom dotyczącym ochrony danych, prywatności i transparentności, co wymaga znaczących zasobów prawnych.
 • Zgłoszenia oszukańcze: wykrycie i zapobieżenie oszukańczym zgłoszeniom wiąże się z kosztami i wymaga solidnych systemów kontroli oraz skomplikowanych reguł weryfikujących przetwarzane informacje.
 • Doświadczenie klienta: klienci zazwyczaj nie są zadowoleni z procesu składania roszczeń w swojej firmie ubezpieczeniowej, zaczynając od samego faktu zgłoszenia spowodowanego nieszczęśliwym zdarzeniem. Długi czas rozwiązania oraz skomplikowane formalności nie wspierają klientów w ich trudnej sytuacji, a mogą sprawiać problem i skutecznie go zniechęcić.
 • Jakość danych: niekompletne lub błędne dane, rozbieżności w polisach i niezgodność formatów z różnych źródeł mogą zakłócać ocenę i rozliczanie roszczeń.
 • Brak zasobów: w okresach intensywnego popytu, na przykład po katastrofie pogodowej, firmy ubezpieczeniowe mogą nie dysponować wystarczającymi środkami finansowymi i zasobami, co wpływa na skuteczność przetwarzania i rozpatrywania roszczeń. To z kolei może prowadzić do opóźnień i frustracji dla ubezpieczonych.
 • Zarządzanie danymi: przetwarzanie zgłoszeń ubezpieczeniowych wiąże się z obsługą dużych ilości różnorodnych danych, często nieuporządkowanych. Brak odpowiedniego porządku i przetworzenia danych może prowadzić do opóźnień, błędów i wyższych kosztów operacyjnych podczas oceny i rozliczania roszczeń.

W jaki sposób Power BI ułatwia przetwarzanie zgłoszeń?

Poprzez zaangażowanie narzędzia Power BI w proces przetwarzania zgłoszeń możliwe jest wsparcie działań w następujących zadaniach:

 • Analiza danych: Power BI wspomaga identyfikację i usuwanie ograniczeń oraz nieefektywności w procesie zgłoszeń poprzez analizę danych zgłoszeń i metadanych związanych z procesem zgłoszeń.
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym: program dostarcza funkcję raportowania w czasie rzeczywistym dla kierownictwa, umożliwiając monitorowanie procesu zgłoszeń, identyfikowanie opóźnień i podejmowanie natychmiastowych działań.
 • Analityka predykcyjna: usługa Power BI wykorzystuje analitykę predykcyjną do prognozowania trendów i potencjalnie zapobiegania opóźnieniom w procesie zgłoszeń, umożliwiając organizacjom zastosowanie prewencyjnego podejścia do potencjalnych problemów.
 • Identyfikacja trendów i wzorców: program wspomaga ubezpieczycieli w określaniu, które rodzaje zgłoszeń są bardziej narażone na oszustwa lub które zgłoszenia wymagają najwięcej czasu na przetworzenie. Te informacje mogą być następnie wykorzystane do opracowania skoncentrowanych strategii, które zwiększają efektywność przetwarzania zgłoszeń i zmniejszają ryzyko oszustw.
 • Tworzenie pulpitów z KPI: dzięki usłudze Power BI możliwe jest śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w przetwarzaniu zgłoszeń. Jest to istotne dla poprawy efektywności, dokładności i skuteczności działań, umożliwiając organizacjom podejmowanie świadomych decyzji i ulepszanie procesu obsługi zgłoszeń.

Monitorowanie metryk przetwarzania zgłoszeń

Omówmy kilka istotnych KPI, które warto uwzględniać i analizować w kontekście przetwarzania zgłoszeń:

Analiza kwoty zgłoszenia

Ta miara dostarcza istotnych informacji dotyczących częstotliwości i wagi zgłoszeń. W efekcie kierownictwo może skutecznie oceniać ryzyko i podejmować decyzje oparte na danych związanych z cenami i wytycznymi dotyczącymi ubezpieczenia. Ponadto wspomaga identyfikację potencjalnych przypadków oszustw lub nieprawidłowości w zgłoszeniach roszczeń, co umożliwia firmie ograniczenie strat i utrzymanie stabilności finansowej.

Wypłacone a odrzucone roszczenia

Firma ubezpieczeniowa korzysta z monitorowania metryki wypłaconych wypłat w porównaniu do odrzuconych, ponieważ dostarcza to wglądu w ich płynność finansową i praktyki zarządzania ryzykiem. Ocena tej metryki pozwala firmie ocenić skuteczność swojego procesu ubezpieczeń i dokładność oceny roszczeń. Zrównoważony stosunek wypłat do odrzuconych roszczeń pokazuje poprawny system zarządzania roszczeniami, co prowadzi do zrównoważonego wzrostu biznesu.

Średnia kwota roszczenia na rodzaj polisy

Wskaźnik pozwalający zidentyfikować trendy w kwotach roszczeń dla różnych rodzajów polis, umożliwiając firmom ubezpieczeniowym efektywne rozdzielenie zasobów i ustalanie odpowiednich składek.

Średni czas rozstrzygania roszczenia

Istotny wskaźnik dla dostawcy ubezpieczeń, ponieważ ma bezpośredni wpływ na retencję i zadowolenie klienta. Dostawcy powinni dążyć do jak najkrótszego czasu, aby zwiększyć zaufanie ubezpieczającego. Mniejszy pomiar oznacza również efektywność w przetwarzaniu roszczeń.

Średni koszt roszczenia

Metryka dająca klarowny obraz finansowego wpływu każdego przetworzonego roszczenia. Śledzenie statystyk pozwala dostawcom ubezpieczeń i menedżerom lepiej widzieć, kiedy roszczenia stają się zbyt drogie, ocenić skuteczność ich procedur ubezpieczeniowych i podejmować decyzje dotyczące cen składek i szczegółów polisy. Dodatkowo pomaga w ustalaniu rozsądnych rezerw, kontrolowaniu ryzyka i ostatecznie zapewnianiu, że firma pozostaje zyskowna w dłuższej perspektywie czasowej.

Współczynnik strat

Współczynnik strat służy do porównywania ogólnej kwoty wypłaconych roszczeń z całkowitą kwotą składek zebranych w określonym czasie, oceniając tym samym rentowność i narażenie na ryzyko firmy ubezpieczeniowej.

Współczynnik rozstrzygania roszczenia

Współczynnik rozstrzygania roszczenia to istotny wskaźnik dla firm ubezpieczeniowych, ponieważ porównuje liczbę rozstrzygniętych roszczeń do ogólnej liczby zgłoszonych roszczeń. Wyższy współczynnik rozstrzygania roszczeń pokazuje umiejętności firmy w dotrzymaniu umownych obowiązków wobec ubezpieczających, sprzyjając zaufaniu i pewności klienta.

Rzeczywiste korzyści z zastosowania Power BI w zgłoszeniach ubezpieczeniowych

Wśród korzyści, jakie odnoszą firmy ubezpieczeniowe po inwestycji i zastosowaniu wsparcia analitycznego zapewnianego przez Power BI, można wymienić:

Zmniejszenie przypadków oszustw

Power BI może służyć jako wsparcie dla firm ubezpieczeniowych w identyfikacji i redukcji oszustw. Dla przykładu usługa Power BI może być wykorzystywana do wykrywania podejrzanych wzorców zgłoszeń lub oznaczania roszczeń, które wydają się potencjalnymi przypadkami oszustwa.

Poprawa komunikacji z klientem

Analiza zgłoszeń za pomocą programu Power BI umożliwia agentom uzyskanie ogólnego przeglądu zgłoszeń i ich statusów. To pomaga w identyfikowaniu ograniczeń procesów oraz umożliwia wprowadzanie poprawek przez agentów. Takie podejście poprawia doświadczenie klienta, zwiększając lojalność klientów wobec firmy, która sprawnie obsługuje ich zgłoszenia.

Zwiększona transparentność

Power BI zwiększa przejrzystość w procesie zgłoszeń ubezpieczeniowych, umożliwiając monitorowanie i analizę każdego etapu cyklu życia zgłoszenia w czasie rzeczywistym. Program poprawia dokładność, ogranicza oszustwa i buduje zaufanie, zapewniając kompleksową widoczność przez cały cykl życia zgłoszenia. To umożliwia podejmowanie świadomych decyzji i zachowanie zgodności z przepisami.

Redukcja ilości pracy manualnej

Dzięki usłudze Power BI możliwa jest centralizacja informacji, co prowadzi do eliminacji wielu manualnych procedur. Minimalizuje to błędy, zwiększa dostępność danych i umożliwia analizę w czasie rzeczywistym, a tym samym prowadzi do wzrostu efektywności operacyjnej i satysfakcji klienta.

Generowanie raportów i analiz

Firmy ubezpieczeniowe mogą wykorzystać Power BI do tworzenia raportów i analiz, które wspomagają identyfikację trendów w danych dotyczących zgłoszeń oraz wspierają podejmowanie lepszych decyzji dotyczących przetwarzania zgłoszeń.

Power BI w codziennej pracy ubezpieczycieli

Jak widać, Power BI umożliwia firmom ubezpieczeniowym wykorzystanie analizy danych i wizualizacji bezpośrednio w ich codziennych systemach, pozwalając zgromadzonym w różnych systemach i w różnej postaci danym pracować na ich korzyść. 

Powyższy artykuł stanowi jedynie skromny przegląd licznych korzyści, jakie to narzędzie może przynieść w kontekście analizy roszczeń polisy.

Power BI pomaga w monitorowaniu, śledzeniu i analizowaniu danych dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych, dostarczając pełnego wglądu we wzorce roszczeń, wspierając wykrywanie oszustw, skuteczne zarządzanie kosztami roszczeń oraz usprawnianie procesu podejmowania decyzji.