W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w niniejszym dokumencie przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności i Cookies spółki Altkom Software & Consulting Sp. z o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Spółka Altkom Software & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00‑867 Warszawa („Spółka”) przetwarza między innymi dane osobowe:

 

2. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niezależnie od sposobu przekazania Spółce Państwa danych osobowych, każdorazowo otrzymacie Państwo szczegółowe informacje związane z ich przetwarzaniem.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli Spółki w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.

Podanie przez Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest w pełni dobrowolne, ale konieczne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, jako osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez Spółkę żądanych działań (w tym np. uniemożliwi rozpatrzenia zapytania w sprawie świadczenia usług), a także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Altkom Software & Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jak również pytania dotyczące przysługujących Państwu uprawnień w związku z przetwarzanymi przez nas Państwa Danymi osobowymi, prosimy skontaktować się z nami:

 1. pisemnie na adres: Altkom Software & Consulting sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00‑867 Warszawa,
 2. telefonicznie pod nr : (+48 22) 460 99 31,
 3. e-mailowo asc@altkomsoftware.com.

bądź z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@altkom.pl lub  listownie  z  dopiskiem  Inspektor  Ochrony  Danych Osobowych albo osobiście pod adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowną umową (zawartą na podstawie art. 26 ust. 1 RODO o współadministrowanie danymi przy tożsamym zakresie ich praw i obowiązków), współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Altkom Experts Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00‑867 Warszawa. Kontakt jest możliwy:

 1. pisemnie na adres: Altkom Experts Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00‑867 Warszawa,
 2. telefonicznie pod nr : 22 460 99 40,
 3. e-mailowo office@altkomexperts.pl .

 

4. JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH ?

Poniżej wskazujemy cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania, jak również okres przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w odniesieniu do konkretnego celu.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu udzielenia ostatecznej odpowiedzi i zakończenia korespondencji, w przypadku braku reakcji na odpowiedź Spółki nie dłużej niż 2 miesiące.

 

Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czyli podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie zgłaszającej się do Spółki osoby i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ponieważ Spółce także zależy aby móc przedstawić ofertę lub podjąć współpracę.

Czas przechowywania danych w przypadku braku zainteresowania stron podjęciem jakiejkolwiek współpracy będzie trwał do 6 miesięcy od czasu zakończenia kontaktu. W przypadku nawiązania współpracy okres przechowywania powierzonych danych określają poniższe ustępy.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest  art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Państwem a Spółką, dane podane przez Państwa będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest: art.6 ust.1 pkt c) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez  okres przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia na Państwa rzecz Spółka będzie przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów.

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione Spółce mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Spółki oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Spółce. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteście Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie Spółka była zobowiązana do wykonania świadczenia na Państwa rzecz lub realizacji Państwa praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:

W każdym wypadku udostępnienia Państwa danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

 

6. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka nie prowadzi profilowania danych osobowych.

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

8. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką:

bądź z naszym inspektorem ochrony danych osobowych – Panem Łukaszem Saranem pod adresem  e-mail: iodo@altkom.pl.

Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 30 dni, o czym Państwa poinformujemy.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.  Skutkiem cofnięcia zgody jest usunięcie Państwa danych z naszej bazy.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Spółka podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Państwa danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

Każdy pracownik i współpracownik  mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 

POLITYKA COOKIES

1. DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Stronę internetową https://www.altkomsoftware.com/ można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej (zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES I JAKIE SĄ ICH FUNKCJE?

Cookies, w języku polskim zwane także ciasteczkami to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Ciasteczka umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki tym informacjom właściciel serwera, który wysłał cookies, może dowiedzieć się jakie strony użytkownik przeglądał przed wejściem na jego witrynę, poznać adres IP użytkownika, jak również sprawdzić, czy nie wystąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane.

3. PRYWATNOŚĆ

Strona działa w oparciu o niniejszą Politykę:

 1. Szyfrowanie strony (SSL/ TLS): Dla domeny https://www.altkomsoftware.com/ został wystawiony certyfikat *.altkom.pl. Certyfikat zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera. Szyfrowanie komunikacji włączone jest w całej domenie by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Komunikacja jest szyfrowana kluczem o długości 256 bitów, a niezależny wystawca certyfikatu – Certum Domain Validation CA SHA2 – udziela gwarancji, że jesteś na autentycznej, oryginalnej stronie https://www.altkomsoftware.com/. Szczegółowe informacje o certyfikacie można uzyskać klikając na pasku przeglądarki w „Więcej informacji”, a następnie „Wyświetl certyfikat”.
 2. Przeglądarka może informować, że połączenie nie jest bezpieczne, jeżeli na stronie znajdują się grafiki mające źródło nie na stronie „https://” lecz „http://”. Aktualnie na stronie nie znajdują się takie elementy. Nie należy się ich obawiać, ponieważ nie są one jednak w żadnym stopniu groźne dla użytkownika.
 3. Strona ma wbudowany kod Google Analytics. Narzędzie to służy do analityki internetowej, i pomaga udoskonalać stronę internetową pod kątem potrzeb użytkowników. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje oraz odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś na stronie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

Google Analytics na blogu wykorzystuje poniższe typy cookies, które są plikami stałymi za wyjątkiem cookie „__utmc”, który jest plikiem tymczasowym. Podana data wygaśnięcia plików cookie jest maksymalna. W rzeczywistości data ta jest zależna od działań użytkownika – np. skasowania plików cookies, zmiany urządzenia, reinstalacji przeglądarki:

Nazwa: __utma

Data wygaśnięcia: 2 lata od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę. Cookie odczytuje liczbę wizyt w witrynie, moment odwiedzin pierwszej, poprzedniej i obecnej wizyty.

Nazwa: __utmb

Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmc (opisanym poniżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

Nazwa: __utmc

Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmb (opisanym powyżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

Nazwa: __utmz

Data wygaśnięcia: 6 miesięcy od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie sposobu odwiedzin unikalnego użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Cookie bada źródło odwiedzin bloga oraz sposób jego eksploracji.

 1. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności na stronie może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer) albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.
 2. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie Plików Cookies.
 3. Na blogu prowadzonym przez Spółkę widnieją dwa rodzaje formularzy:

1) Formularz umożliwiający udział w dyskusji. Podanie danych jest dobrowolne. Adres e-mail służy do wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia się avatara użytkownika. Komentarze na blogu prowadzone są w celach osobistych. Adres e-mail nie jest udostępniany podmiotom trzecim.

2) Formularz umożliwiający wysłanie wiadomości do Altkom Software & Consulting Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza są przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.

4. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z INFORMACJI UZYSKANYCH Z COOKIES?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Spółka, wydawca strony internetowej https://www.altkomsoftware.com/ używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Spółka może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne Spółce dane.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

5. JAK ZMIENIA SIĘ USTAWIENIA W NAJBARDZIEJ POPULARNYCH WYSZUKIWARKACH:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Usuwanie plików Cookie,

Domyślne blokowanie plików Cookie,

Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

6. KOMENTARZE NA BLOGU:

 1. Komentarze na blogu są moderowane przez Spółkę, a ich treść nie może być sprzeczna z obowiązującym w Polsce prawem lub w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich. Komentarze naruszające obowiązującą netykietę i kulturę wypowiedzi nie będą publikowane.
 2. W przypadku uznania przez jakikolwiek podmiot, że komentarz użytkownika narusza prawo, w tym szczególności narusza prawa podmiotu należy skontaktować się ze Spółką w celu usunięcia komentarza.
 3. Spółka nie zaleca zamieszczania linków w treści komentarzy.
 4. Ustawienia witryny zezwalają na „trackback” oraz „pingback” strony. Jednakże moderator może ich nie zaakceptować lub usunąć link zwrotny.