White Label

White Label to centralny system ubezpieczeniowy, obsługujący ubezpieczenia majątkowe i życiowe. Wspiera ubezpieczeniowe procesy biznesowe, począwszy od modelowania produktów oferowanych poprzez ścieżkę sprzedaży, kalkulację składek i obsługę polis, aż po likwidację szkód.

Skontaktuj się z nami
White Label

Dlaczego my?

Zrozumienie

Wysokie zrozumienie specyfiki różnych rynków finansowych.

Wiedza

Znajomość wymogów prawnych i regulacyjnych w poszczególnych krajach.

Standardy

Spójne standardy pracy w relacjach z zespołami klientów.

Umiejętności

Umiejętność pracy w wielokulturowych, rozproszonych zespołach projektowych.

Międzynarodowe doświadczenie

Od 2002 roku wdrażamy kluczowe systemy dla firm ubezpieczeniowych z Europy i Ameryki. Zbudowane dzięki realizacji tych projektów zespół ekspertów i unikalne doświadczenie – stały się podstawą do stworzenia rozwiązania adresującego kluczowe potrzeby firm z sektora ubezpieczeń, jakim jest White Label’a.

White Label oparte jest na naszych doświadczeniach w następujących obszarach:

 • 9 wdrożeń w 6 krajach systemu core life, non-life i zdrowia
 • 4 wdrożenia systemu roszczeń komunikacyjnych.
 • 2 wdrożenia (wyłączna licencja) centralnego systemu bancassurance.
 • Portal brokerski do obsługi polis grupowych.
 • Portale direct.

Moduły White Label

Moduły Produktu:

Konfiguracja produktu
 • Wprowadzanie na rynek nowych, prostych produktów bez udziału IT, lub bardziej skomplikowanych z wyłącznym wsparciem analityków, bez konieczności programowania
 • Symulacja produktów przy użyciu środowiska testowego
 • Import nowych wersji bez restartu aplikacji
 • Mapowanie budowy produktów ubezpieczeniowych w systemie
 • Intuicyjna i złożona konfiguracja produktów
 • Wczytywanie plików parametryzacji z nową definicją produktu
 • Możliwość przygotowania produktu „od podstaw” lub modyfikacji istniejącego
 • Oddzielenie definicji ścieżki sprzedaży od definicji aktuarialnej (back-office)
 • Modyfikacja szablonów wydruków bez udziału IT (w zależności od produktów, kanałów sprzedaży, sieci)
Front sprzedażowy
 • Różne kanały sprzedaży, np. agenci, długi kanał (brokerzy nieprofesjonalni), direct, call center
 • Jedna definicja aktuarialna (back-office) umożliwia prezentację wielu „produktów” marketingowych na różnych ścieżkach sprzedaży
 • Pełna obsługa procesów sprzedaży produktów indywidualnych i grupowych, życiowych i majątkowych, wewnętrznych i zewnętrznych (np. multiagencje, reasekuracja, koasekuracja)
 • Jeden spójny widok do prezentacji oferty w wielu wariantach i produktach (multikalkulacja)
 • Możliwość modyfikacji parametrów oferowanego produktu oraz przeliczenia składki w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie w zakresie zmian polisy: załączniki, wznowienia, anulowania
 • Obsługa kanałów komunikacji SMS i e-mail pozwalających na przesyłanie dokumentów związanych z polisą lub ofertą
Taryfikacja
 • Konfiguracja taryf dla prostych produktów bez udziału IT
 • Autonomiczne definiowanie algorytmów cenowych dla obliczeń w procesach sprzedaży i obsługi
 • Rabaty taryfowe i marketingowe, dopłaty, klauzule prawne
 • Kody rabatowe, oferty wiązane
 • Pełne wsparcie dla obsługi dużych ilości danych potrzebnych do obliczeń i korekt

Moduł szkód i roszczeń:

Szkody, roszczenia, subrogacja, sprawy sądowe
 • Zarządzanie operacyjne i kontrola usług, począwszy od rejestracji, poprzez weryfikację ochrony ubezpieczeniowej, wycenę szkody przez rzeczoznawcę, wypłatę odszkodowania, likwidację szkody aż do zakończenia sprawy
 • Automatyczna weryfikacja autentyczności roszczenia na podstawie danych z polisy i danych zebranych na miejscu (data zdarzenia, zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem, procent przekroczenia kwoty polisy itp.)
 • Stworzenie listy zadań i powiadomień, które będą generowane automatycznie w oparciu o wystąpienie określonego zdarzenia
 • Logika wykrywania potencjalnego oszustwa lub nadużycia
 • Generowanie płatności i ich integracja z systemami rozliczeń finansowych
 • Wsparcie dla procesu subrogacji ubezpieczeniowej
 • Wsparcie w zakresie zarządzania procesem poboru składek
 • Wsparcie dla procesu przepływu pracy i dokumentów

Moduły operacyjne:

Zarządzanie procesami operacyjnymi

Data efektywna operacji
Możliwość wykonywania wszystkich operacji jednocześnie (np. nieprzerwana sprzedaż produktów w trakcie procesu zamykania miesiąca).

Automatyczne zarządzanie procesami
W przypadku nieprawidłowo wykonanej operacji – dostęp do logów biznesowych i technicznych z możliwością ponownego wykonania procesu.

Wycofanie operacji
Możliwość cofnięcia każdej operacji spowodowanej błędem użytkownika (np. nieprawidłowy aneks, zakończenie polisy). Każda wycofana operacja jest rejestrowana w systemie do celów audytowych.

Zarządzanie polisami i archiwami elektronicznymi
 • Centralne repozytorium zawierające niezbędne informacje o stronach zaangażowanych w procesy obsługiwane przez system (np. ubezpieczyciel, ubezpieczający)
 • Dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących polis i roszczeń, jak również cyklu życia polisy
 • 360-stopniowy widok polisy – dostęp do kompletnego portfela polis w jednym spójnym widoku
 • Automatyzacja procesów: coroczne odnawianie polis, oferta odnowienia, indeksacja i obsługa masowych zmian polis
Windykacja należności
 • Monitorowanie płatności i wsparcie spłaty zadłużenia
 • Wspieranie windykacji miękkiej i twardej
 • Możliwość warunkowej konfiguracji ścieżek windykacyjnych i kanałów komunikacji z klientami
Przepływ dokumentów i korespondencja
 • Szablony wydruku i zarządzanie treścią dla wszystkich etapów oferty i procesu po sprzedażowego
 • Wsparcie komunikacji wielokanałowej (e-mail, SMS, list tradycyjny)
 • Automatyczna obsługa korespondencji masowej
 • Wsparcie dla digitalizacji, skanowania, OCR

Moduły rachunkowości i finansów:

Księga pomocnicza
 • Zbieranie danych dla każdej transakcji (składki przypisane, inkaso, prowizje, odszkodowania, rezerwy, reasekuracja)
 • Wsparcie kont analitycznych w oparciu o zdefiniowane plany księgowe
 • Generowanie rekordów syntetycznych do księgi głównej
 • Wsparcie dla procesu końca dnia – bieżąca wydajność operacyjna i dynamiczne raportowanie
 • Obsługa procesu końca miesiąca – łączenie operacji biznesowych z księgowaniem kont
Składki i rozliczenia
 • Definicja składki dla wniosków, polis i certyfikatów
 • Zarządzanie inkasem, przeksięgowania i zwroty
 • Obsługa sum ubezpieczenia i rezerwy składek
 • Automatyczna identyfikacja inkasa składek wraz z rachunkiem polisy i alokacją na poszczególne ryzyka
Prowizje i struktura sprzedaży
 • Definicja kanałów sprzedaży i modeli prowizji
 • Grupowalna struktura sprzedaży rozproszonej
 • Obliczenia prowizji
 • Wypłaty odszkodowań i obsługa zwrotów
 • Wsparcie dla wielu beneficjentów prowizji
 • Automatyzacja korekt prowizyjnych w przypadku nieterminowego zamknięcia polisy
Silnik obliczeniowy
 • Silnik obliczeniowy – kompleksowe narzędzie do wszystkich rodzajów obliczeń
 • Wsparcie dla procedur naliczania rezerw, rabatów i niestandardowych prowizji
 • Tworzenie nowych procedur obliczeniowych bez wsparcia dostawcy
 • Obsługa obliczeń dotyczących kontroli produktów koasekuracyjnych

Moduły koasekuracji i reasekuracji:

Koasekuracja i reasekuracja
 • Pełne wsparcie dla procesu oferowania produktów w modelu koasekuracyjnym i reasekuracyjnym, a także w modelu multiagencyjnym (bez udziału w ryzyku)
 • Obsługa rozliczeń i wymiana danych z innymi firmami ubezpieczeniowymi

Moduły sprawozdawcze:

Raportowanie
 • Analiza danych przechowywanych w systemie i gromadzenie danych statystycznych
 • Możliwość tworzenia własnych modeli obliczeniowych i dynamicznych prezentacji wyników
 • Raportowanie biznesowe. Możliwość przygotowania zestawów danych biznesowych i integracji z zewnętrznym silnikiem raportującym (np. JasperReports)
 • Planowanie finansowe. Moduł raportowy obejmujący proces planowania (tworzenie nowych, modyfikowanie istniejących) oraz repozytorium planów finansowych (w tym ich wersjonowanie)
 • Raportowanie produktów. Raportowanie sprzedaży, rentowności, ryzyka itp. w podziale na grupy produktów

Kluczowe cechy White Label

Proste i intuicyjne narzędzie, które nie wymaga żadnych specjalistycznych szkoleń, dlatego White Label jest przyjazne do pracy zarówno dla profesjonalnego, jak i niezawodowego sprzedawcy.

Niezawodne = 24/7

 • Wykonujący setki obliczeń na godzinę.
 • Wzorowany na bankowych standardach dostępności i niezawodności.

Sales first = sprzedaż od jutra

 • Prezentacja wielu produktów na front-endzie sprzedażowym (np. sezonowe lub dla grup zawodowych) w oparciu o jedną definicję aktuarialną.
 • Wprowadzenie nowego produktu na front sprzedażowy zajmuje tylko 1 dzień!

Time-to-market = 1-3 miesiące

 • Dla jednego z naszych klientów nowy produkt turystyczny w kanale direct został wdrożony w 2 miesiące (łącznie z integracją z zewnętrznym systemem centralnym).
 • Dla kolejnego Klienta średni czas wdrożenia 7 produktów wynosił 1,7 miesiąca / produkt.

Czas na przedstawienie oferty = 30 sekund

 • Wycena ubezpieczenia komunikacyjnego wymaga podania tylko 2 danych (numer rejestracyjny i kod pocztowy) lub zeskanowania kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • W tym samym kanale sprzedażowym, w ciągu zaledwie 3 miesięcy po wdrożeniu naszego rozwiązania, podwoiła się ilość kalkulacji.

Czas na wystawienie polisy = 3 min

 • Proces sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych kończy się zapłatą np. gotówką, przelewem bankowym, kartą kredytową lub przez inną usługę pośrednictwa finansowego.

Swoboda wyboru

 • Prezentuje ofertę różnych produktów (lub towarzystw) w oparciu o multikalkulację.
 • Wzrost współczynnika konwersji dla nowej działalności o kilkadziesiąt procent.
 • Na podstawie przedstawionych powyżej danych prognozuje się podobny wzrost wskaźnika odnowień.

Otwarta architektura biznesowa

 • Produkty ubezpieczeniowe różnych towarzystw (marek) mogą być sprzedawane w ramach jednej ścieżki sprzedaży.
 • Dodatkowe przychody dzięki: własnym riderom dodawanym do produktów ubezpieczeniowych innych firm, pakietowaniu ryzyk oferowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz bardziej atrakcyjnej, rozszerzonej ofercie produktów.

Modułowość i kompletność (end 2 end)

 • Jedyny system, który obsługuje cały zakres działalności ubezpieczeniowej.
 • Modułowo, w zależności od potrzebnych funkcji.

Parametryzacja

 • Konfiguracja ścieżki sprzedaży bez udziału specjalistów IT.
 • Oddzielny branding frontu sprzedaży dla różnych kanałów i partnerów.
 • Wiele przyjaznych dla użytkownika narzędzi konfiguracyjnych.

Czas wdrożenia = maksymalnie 1 rok

 • Sprzedaż przez front-end w ciągu 2-6 miesięcy.
 • Pełne wdrożenie core’owego systemu w 1 rok.

SaaS & Chmura – Capex vs. Opex

 • Projekt może być czysto „biznesowy”, bez kosztów inwestycyjnych.
 • Możliwe scenariusze implementacji: chmura, hosting, lokalnie.
 • Wybór modeli licencjonowania: subskrypcja (opłata okresowa), na zdarzenia systemowe (SaaS), klasyczna umowa wdrożeniowa.

Nowoczesna technologia

 • Najnowsze, stabilne wersje komponentów i technologii oprogramowania.
 • Bezpieczeństwo rozwoju i utrzymania.
 • Niezależność od dostawcy (Altkom).

Interfejs webowy

 • Praca z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową.
 • Interfejs webowy front- i back-office.
 • Portale partnerów zewnętrznych.

Referencje

 • Referencje dotyczące wdrożeń dostępne na żądanie.
image

Opinie o White Label

 • Po przeprowadzeniu badań i analiz rynkowych zdecydowaliśmy się na wybór systemu ubezpieczeniowego Altkom. Decyzja ta wynikała głównie z kompletności rozwiązania (end2end), łatwości jego dostosowania do naszego modelu biznesowego oraz elastyczności dostawcy w zakresie wspierania naszych potrzeb.

  Jacek Jabłoński
  Dyrektor IT Ubezpieczenia Pocztowe

Etapy prac nad White Label

 • Opis problemu Klienta

  W związku z rozpoczęciem działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń na życie oraz znaczącą przebudową i rozwojem w sektorze non-life klient podjął decyzję o zastąpieniu dwóch dotychczasowych systemów rozwiązaniem White Label firmy Altkom.

  Chcesz żebyśmy przeanalizowali Twoje potrzeby biznesowe?
  Opis problemu Klienta
 • Wyzwania

  Zaspokojenie potrzeb biznesowych i technicznych Klienta:

  - produkty life i non-life dostępne w jednym front-endzie
  - sprzedaż produktów komunikacyjnych różnych współubezpieczycieli w jednej ścieżce sprzedaży
  - konfiguracja nowej ścieżki sprzedaży w ciągu kilku dni
  - wdrożenie nowego produktu w ciągu 1-2 miesięcy
  - niezawodność systemu przy wykonywaniu setek obliczeń na godzinę
  - prostota w masowej sprzedaży w oddziałach pocztowych (bez szkolenia)
  - przeprowadzanie procesu migracji danych w sposób zapewniający ciągłość operacyjną

  Opowiedz nam o swoim wyzwaniu
  Wyzwania
 • Realizacja

  System White Label został wdrożony w celu pełnego wsparcia procesów związanych z ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, migracji polis z dotychczasowych systemów oraz parametryzacji produktów ubezpieczeniowych. White Label został dostarczony z nowoczesnymi front-endami, które umożliwiają konfigurację ścieżek sprzedaży w oparciu o definicje produktów pochodzące z dedykowanego modelera.

  Zamów White Label
  Realizacja

Nagrodzony w 2018 roku

Hit Roku w 2018 r. w konkursie technologicznym "Gazeta Bankowa" w kategorii "Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

Hit roku - Altkom Software & Consulting

To również może Cię zainteresować:

Porozmawiaj z naszym ekspertem:

!
!
!
!
!

* Obowiązkowe

Przemysław Górecki - Altkom Software & Consulting

Przemysław Górecki

Chief Technology Officer

asc@altkomsoftware.com