White Label

White Label to centralny system ubezpieczeniowy obsługujący ubezpieczenia majątkowe i życiowe. Wspiera ubezpieczeniowe procesy biznesowe począwszy od modelowania produktów oferowanych poprzez ścieżkę sprzedaży, kalkulację składek i obsługę polis, aż po likwidację szkód.

Umów się na konsultację
White Label

Nagrodzony w 2018 roku

Hit Roku w 2018 r. w konkursie technologicznym "Gazeta Bankowa" w kategorii "Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

Hit roku - Altkom Software & Consulting

Międzynarodowe doświadczenie

Mapa - Altkom Software & Consulting

Od 2002 roku wdrażamy kluczowe systemy dla firm ubezpieczeniowych z Europy i Ameryki. Zbudowane dzięki realizacji tych projektów zespół ekspertów i unikalne doświadczenie – stały się podstawą do stworzenia rozwiązania adresującego kluczowe potrzeby firm z sektora ubezpieczeń, jakim jest White Label’a.

White Label oparte jest na naszych doświadczeniach w następujących obszarach:

 • 9 wdrożeń w 6 krajach systemu core life, non-life i zdrowia
 • 4 wdrożenia systemu roszczeń komunikacyjnych.
 • 2 wdrożenia (wyłączna licencja) centralnego systemu bancassurance.
 • Portal brokerski do obsługi polis grupowych.
 • Portale direct.

Nasze mocne strony :

 • Zrozumienie specyfiki różnych rynków.
 • Znajomość wymogów prawnych i regulacyjnych w poszczególnych krajach.
 • Spójne standardy pracy w relacjach z zespołami Klientów.
 • Umiejętność pracy w wielokulturowych, rozproszonych zespołach projektowych.

Moduły White Label

Moduły Produktu:

Konfiguracja produktu
 • Wprowadzanie na rynek nowych, prostych produktów bez udziału IT, lub bardziej skomplikowanych z wyłącznym wsparciem analityków, bez konieczności programowania
 • Symulacja produktów przy użyciu środowiska testowego
 • Import nowych wersji bez restartu aplikacji
 • Mapowanie budowy produktów ubezpieczeniowych w systemie
 • Intuicyjna i złożona konfiguracja produktów
 • Wczytywanie plików parametryzacji z nową definicją produktu
 • Możliwość przygotowania produktu „od podstaw” lub modyfikacji istniejącego
 • Oddzielenie definicji ścieżki sprzedaży od definicji aktuarialnej (back-office)
 • Modyfikacja szablonów wydruków bez udziału IT (w zależności od produktów, kanałów sprzedaży, sieci)
Front sprzedażowy
 • Różne kanały sprzedaży, np. agenci, długi kanał (brokerzy nieprofesjonalni), direct, call center
 • Jedna definicja aktuarialna (back-office) umożliwia prezentację wielu „produktów” marketingowych na różnych ścieżkach sprzedaży
 • Pełna obsługa procesów sprzedaży produktów indywidualnych i grupowych, życiowych i majątkowych, wewnętrznych i zewnętrznych (np. multiagencje, reasekuracja, koasekuracja)
 • Jeden spójny widok do prezentacji oferty w wielu wariantach i produktach (multikalkulacja)
 • Możliwość modyfikacji parametrów oferowanego produktu oraz przeliczenia składki w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie w zakresie zmian polisy: załączniki, wznowienia, anulowania
 • Obsługa kanałów komunikacji SMS i e-mail pozwalających na przesyłanie dokumentów związanych z polisą lub ofertą
Taryfikacja
 • Konfiguracja taryf dla prostych produktów bez udziału IT
 • Autonomiczne definiowanie algorytmów cenowych dla obliczeń w procesach sprzedaży i obsługi
 • Rabaty taryfowe i marketingowe, dopłaty, klauzule prawne
 • Kody rabatowe, oferty wiązane
 • Pełne wsparcie dla obsługi dużych ilości danych potrzebnych do obliczeń i korekt

Moduł szkód i roszczeń:

Szkody, roszczenia, subrogacja, sprawy sądowe
 • Zarządzanie operacyjne i kontrola usług, począwszy od rejestracji, poprzez weryfikację ochrony ubezpieczeniowej, wycenę szkody przez rzeczoznawcę, wypłatę odszkodowania, likwidację szkody aż do zakończenia sprawy
 • Automatyczna weryfikacja autentyczności roszczenia na podstawie danych z polisy i danych zebranych na miejscu (data zdarzenia, zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem, procent przekroczenia kwoty polisy itp.)
 • Stworzenie listy zadań i powiadomień, które będą generowane automatycznie w oparciu o wystąpienie określonego zdarzenia
 • Logika wykrywania potencjalnego oszustwa lub nadużycia
 • Generowanie płatności i ich integracja z systemami rozliczeń finansowych
 • Wsparcie dla procesu subrogacji ubezpieczeniowej
 • Wsparcie w zakresie zarządzania procesem poboru składek
 • Wsparcie dla procesu przepływu pracy i dokumentów

Moduły operacyjne:

Zarządzanie procesami operacyjnymi

Data efektywna operacji
Możliwość wykonywania wszystkich operacji jednocześnie (np. nieprzerwana sprzedaż produktów w trakcie procesu zamykania miesiąca).

Automatyczne zarządzanie procesami
W przypadku nieprawidłowo wykonanej operacji – dostęp do logów biznesowych i technicznych z możliwością ponownego wykonania procesu.

Wycofanie operacji
Możliwość cofnięcia każdej operacji spowodowanej błędem użytkownika (np. nieprawidłowy aneks, zakończenie polisy). Każda wycofana operacja jest rejestrowana w systemie do celów audytowych.

Zarządzanie polisami i archiwami elektronicznymi
 • Centralne repozytorium zawierające niezbędne informacje o stronach zaangażowanych w procesy obsługiwane przez system (np. ubezpieczyciel, ubezpieczający)
 • Dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących polis i roszczeń, jak również cyklu życia polisy
 • 360-stopniowy widok polisy – dostęp do kompletnego portfela polis w jednym spójnym widoku
 • Automatyzacja procesów: coroczne odnawianie polis, oferta odnowienia, indeksacja i obsługa masowych zmian polis
Windykacja należności
 • Monitorowanie płatności i wsparcie spłaty zadłużenia
 • Wspieranie windykacji miękkiej i twardej
 • Możliwość warunkowej konfiguracji ścieżek windykacyjnych i kanałów komunikacji z klientami
Przepływ dokumentów i korespondencja.
 • Szablony wydruku i zarządzanie treścią dla wszystkich etapów oferty i procesu posprzedażowego
 • Wsparcie komunikacji wielokanałowej (e-mail, sms, list tradycyjny)
 • Automatyczna obsługa korespondencji masowej
 • Wsparcie dla digitalizacji, skanowania, OCR

Moduły rachunkowości i finansów:

Księga pomocnicza
 • Zbieranie danych dla każdej transakcji (składki przypisane, inkaso, prowizje, odszkodowania, rezerwy, reasekuracja)
 • Wsparcie kont analitycznych w oparciu o zdefiniowane plany księgowe
 • Generowanie rekordów syntetycznych do księgi głównej
 • Wsparcie dla procesu końca dnia – bieżąca wydajność operacyjna i dynamiczne raportowanie
 • Obsługa procesu końca miesiąca – łączenie operacji biznesowych z księgowaniem kont
Składki i rozliczenia
 • Definicja składki dla wniosków, polis i certyfikatów
 • Zarządzanie inkasem, przeksięgowania i zwroty
 • Obsługa sum ubezpieczenia i rezerwy składek
 • Automatyczna identyfikacja inkasa składek wraz z rachunkiem polisy i alokacją na poszczególne ryzyka
Prowizje i struktura sprzedaży
 • Definicja kanałów sprzedaży i modeli prowizji
 • Grupowalna struktura sprzedaży rozproszonej
 • Obliczenia prowizji
 • Wypłaty odszkodowań i obsługa zwrotów
 • Wsparcie dla wielu beneficjentów prowizji
 • Automatyzacja korekt prowizyjnych w przypadku nieterminowego zamknięcia polisy
Silnik obliczeniowy
 • Silnik obliczeniowy – kompleksowe narzędzie do wszystkich rodzajów obliczeń
 • Wsparcie dla procedur naliczania rezerw, rabatów i niestandardowych prowizji
 • Tworzenie nowych procedur obliczeniowych bez wsparcia dostawcy
 • Obsługa obliczeń dotyczących kontroli produktów koasekuracyjnych

Moduły koasekuracji i reasekuracji:

Koasekuracja i reasekuracja
 • Pełne wsparcie dla procesu oferowania produktów w modelu koasekuracyjnym i reasekuracyjnym, a także w modelu multiagencyjnym (bez udziału w ryzyku)
 • Obsługa rozliczeń i wymiana danych z innymi firmami ubezpieczeniowymi

Moduły sprawozdawcze

Raportowanie
 • Analiza danych przechowywanych w systemie i gromadzenie danych statystycznych
 • Możliwość tworzenia własnych modeli obliczeniowych i dynamicznych prezentacji wyników
 • Raportowanie biznesowe. Możliwość przygotowania zestawów danych biznesowych i integracji z zewnętrznym silnikiem raportującym (np. JasperReports)
 • Planowanie finansowe. Moduł raportowy obejmujący proces planowania (tworzenie nowych, modyfikowanie istniejących) oraz repozytorium planów finansowych (w tym ich wersjonowanie
 • Raportowanie produktów. Raportowanie sprzedaży, rentowności, ryzyka itp. w podziale na grupy produktów

Kluczowe cechy naszego rozwiązania

1. PROSTE i INTUICYJNE = nie wymaga żadnego szkolenia!

 • przyjazny dla profesjonalnego i „nie-zawodowego” sprzedawcy

2. NIEZAWODNE = 24/7

 • wykonujący setki obliczeń na godzinę
 • wzorowany na bankowych standardach dostępności i niezawodności

3. SALES FIRST = sprzedaż od jutra!

 • prezentacja wielu produktów na front-endzie sprzedażowym (np. sezonowe lub dla grup zawodowych) w oparciu o jedną definicję aktuarialną
 • wprowadzenie nowego produktu na front sprzedażowy zajmuje tylko 1 dzień!

4. TIME-TO-MARKET = 1-3 miesiące!

 • dla jednego z naszych Klientów, nowy produkt turystyczny w kanale direct został wdrożony w 2 miesiące (łącznie z integracją z zewnętrznym systemem centralnym)
 • dla kolejnego Klienta średni czas wdrożenia 7 produktów wynosił 1,7 miesiąca/ produkt

5. CZAS NA PRZEDSTAWIENIE OFERTY = max. 30 sekund!

 • wycena ubezpieczenia komunikacyjnego wymaga podania tylko 2 danych (numer rejestracyjny i kod pocztowy) lub zeskanowania kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • w tym samym kanale sprzedażowym, w ciągu zaledwie 3 miesięcy po wdrożeniu naszego rozwiązania, podwoiła się ilość kalkulacji

6. CZAS NA WYSTAWIENIE POLISY = max. 3 min!

 • proces sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych kończy się zapłatą np. gotówką, przelewem bankowym, kartą kredytową lub przez inną usługę pośrednictwa finansowego

7. SWOBODA WYBORU

 • prezentuje ofertę różnych produktów (lub towarzystw) w oparciu o multikalkulację
 • wzrost współczynnika konwersji dla nowej działalności o kilkadziesiąt %
 • na podstawie przedstawionych powyżej danych prognozuje się podobny wzrost wskaźnika odnowień

8. OTWARTA ARCHITEKTURA BIZNESOWA

 • produkty ubezpieczeniowe różnych towarzystw (marek) mogą być sprzedawane w ramach jednej ścieżki sprzedaży
 • dodatkowe przychody dzięki: własnym riderom dodawanym do produktów ubezpieczeniowych innych firm, pakietowaniu ryzyk oferowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz bardziej atrakcyjnej, rozszerzonej ofercie produktów

9. MODUŁOWOŚĆ i KOMPLETNOŚĆ (end 2 end)

 • jedyny system, który obsługuje cały zakres działalności ubezpieczeniowej
 • modułowo, w zależności od potrzebnych funkcji

10. PARAMETRYZACJA

 • konfiguracja ścieżki sprzedaży bez udziału specjalistów IT
 • oddzielny branding frontu sprzedaży dla różnych kanałów i partnerów
 • wiele przyjaznych dla użytkownika narzędzi konfiguracyjnych

11. CZAS WDROŻENIA = maksymalnie 1 rok!

 • sprzedaż przez front-end w ciągu 2-6 miesięcy
 • pełne wdrożenie core’owego systemu w 1 rok

12. SaaS & CHMURA – CAPEX vs. OPEX

 • projekt może być czysto „biznesowy”, bez kosztów inwestycyjnych
 • możliwe scenariusze implementacji: chmura, hosting, lokalnie
 • wybór modeli licencjonowania: subskrypcja (opłata okresowa), na zdarzenia systemowe (SaaS), klasyczna umowa wdrożeniowa

13. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

 • najnowsze, stabilne wersje komponentów i technologii oprogramowania
 • bezpieczeństwo rozwoju i utrzymania
 • niezależność od dostawcy (Altkom)

14. INTERFEJS WEBOWY

 • praca z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową
 • interfejs webowy front- i back-office
 • portale partnerów zewnętrznych

15. REFERENCJE

 • referencje dotyczące wdrożeń dostępne na żądanie

Success story

TUW - Altkom Software & Consulting

Etapy prac nad White Label

Opis problemu Klienta

W związku z rozpoczęciem działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń na życie oraz znaczącą przebudową i rozwojem w sektorze non-life, Klient podjął decyzję o zastąpieniu dwóch dotychczasowych systemów rozwiązaniem White Label firmy Altkom.

Przeanalizujmy Twoje potrzeby biznesowe

Opis problemu Klienta

Wyzwania

Zaspokojenie potrzeb biznesowych i technicznych Klienta:

 • produkty life i non-life dostępne w jednym front-endzie
 • sprzedaż produktów komunikacyjnych różnych współubezpieczycieli w jednej ścieżce sprzedaży
 • konfiguracja nowej ścieżki sprzedaży w ciągu kilku dni
 • wdrożenie nowego produktu w ciągu 1-2 miesięcy
 • niezawodność systemu przy wykonywaniu setek obliczeń na godzinę
 • prostota w masowej sprzedaży w oddziałach pocztowych (bez szkolenia)
 • przeprowadzanie procesu migracji danych w sposób zapewniający ciągłość operacyjną

Opowiedz nam o swoim wyzwaniu

Wyzwania

Realizacja

System White Label został wdrożony w celu pełnego wsparcia procesów związanych z ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, migracji polis z dotychczasowych systemów oraz parametryzacji produktów ubezpieczeniowych. White Label został dostarczony z nowoczesnymi front-endami, które umożliwiają konfigurację ścieżek sprzedaży w oparciu o definicje produktów pochodzące z dedykowanego modelera.

Zamów White Label

Realizacja

Opinie o White Label

JJ

Jacek Jabłoński

dyrektor IT Ubezpieczenia Pocztowe

Po przeprowadzeniu badań i analiz rynkowych zdecydowaliśmy się na wybór systemu ubezpieczeniowego Altkom. Decyzja ta wynikała głównie z kompletności rozwiązania (end2end), łatwości jego dostosowania do naszego modelu biznesowego oraz elastyczności dostawcy w zakresie wspierania naszych potrzeb.

Up

Ubezpieczenia pocztowe

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy firmę Altkom, było jej wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dedykowanych dla rynku ubezpieczeniowego.

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.com lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!