Jak zwiększyć wydajność IT dzięki audytowi procesu tworzenia oprogramowania

W dzisiejszych czasach działy IT odgrywają główną rolę w rozwoju wielu biznesów. Firmy z różnych branż inwestują w projekty IT oraz rozwój zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Celem tych inwestycji jest osiągnięcie przewagi technologicznej, która umożliwi szybszą reakcję na zmiany rynkowe. Aby to urzeczywistnić, przedsiębiorstwa zatrudniają ludzi, kupują narzędzia i wdrażają procesy. I mimo tego, że rynek obfituje w standardy oraz metody opisujące, jak tworzyć produkty IT, wiele przedsięwzięć kończy się niepowodzeniem. Sam wybór metodyki procesu wytwarzania oprogramowania nie gwarantuje sukcesu. Implementacja teorii, a przede wszystkim dobrych praktyk, bywa niekiedy bardziej skomplikowana.

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania. Poznaj 5 biznesowych korzyści dla Twojego projektu IT

Jeżeli widzisz, że działania, które wykonuje Twój zespół lub organizacja nie przybliżają Was do zamierzonego celu, warto wrócić do podstaw i przeprowadzić audyt procesu wytwarzania oprogramowania.

Z tego artykułu dowiesz się: 

  • Z jakimi problemami mierzą się zespoły oraz projekty IT?   
  • Czym jest audyt procesu wytwarzania oprogramowania i zespołów projektowych? 
  • Jakie benefity dostarcza taki audyt oprogramowania?

Proces wytwarzania oprogramowania – wskazania do audytu

Jako doświadczeni konsultanci IT często obserwujemy, z jakimi problemami borykają się projekty i zespoły IT naszych klientów. Są to przykładowo:

  • Wysokie koszty, które nie przekładają się na postęp prac;  
  • Rosnący zakres i opóźniający się termin wdrożenia produkcyjnego; 
  • Opóźnienia w dostarczaniu nowych funkcjonalności produktu lub systemu; 
  • Brak lub problem z określeniem celu projektu, który wspierałby strategię firmy;  
  • Rozbieżności między oczekiwaniami użytkowników a wytworzonym produktem; 
  • Duża liczba błędów i poprawek, przedłużająca się faza testów. 

Przyczyną powyższych problemów może być nieefektywny proces wytwarzania oprogramowania. Wiele zespołów próbuje miejscowo poprawić swoją wydajność, wprowadzając drobne zmiany, nowe narzędzia czy sposoby pracy. Jednak bez holistycznego spojrzenia na cały proces możemy jedynie przesunąć „wąskie gardło” w inne miejsce. Audyt IT procesu wytwórczego pozwala kompleksowo przeanalizować i ocenić wykorzystywane podejście, dostarczając listę rekomendowanych usprawnień.

Czym jest proces tworzenia oprogramowania?

Zaczynając od definicji, proces wytwarzania oprogramowania (ang. software development proces) to inaczej wszystkie kroki i aktywności, niezbędne do stworzenia i utrzymania działającego „produktu”, np. aplikacji czy systemu. Nazywany jest również cyklem życia oprogramowania. Bez względu na to, w jakiej metodyce pracuje zespół, proces zawiera wspólne elementy, m.in. zbieranie i analiza wymagań, projektowanie, implementacja, testy, wdrożenie i utrzymanie. W zależności od sposobu pracy elementy te mogą być odpowiednio skonfigurowane. Najpopularniejsze na rynku metodyki można podzielić na dwa główne nurty: metodyki tradycyjne (kaskadowe, ang. waterfall) oraz metodyki zwinne.

Czym jest audyt procesu tworzenia oprogramowania i zespołów projektowych?

Zanim przejdziemy do korzyści, jakie płyną z audytu, określmy czym właściwe on jest. Audyt to ocena i przegląd bieżącego stanu, który pozwala obiektywnie odpowiedzieć na pytanie: czy aktualna sytuacja przybliża nas do realizacji zamierzonych celów? Natomiast sam proces tworzenia oprogramowania nierozerwalnie łączy się z zespołem projektowym, czyli ludźmi, którzy tworzą dane oprogramowanie. Z tego powodu audytując proces, analizuje się również pracę zespołów IT.   

Dobrze przeprowadzony audyt rozpoczyna się od zrozumienia potrzeb i oczekiwań zamawiającego oraz ustalenia ramowego planu audytu. Następnie definiowana jest lista uczestników, którzy będą zaangażowani w audyt. Kolejno zespół audytujący stawia wstępną diagnozę na podstawie dostępnych materiałów, wywiadów i kwestionariuszy. Audyt sam w sobie również jest procesem, dlatego przez cały czas jego trwania zespół audytujący konsultuje wyniki i postępy.  

Audyt kończy się raportem opisującym napotkane problemy oraz listą rekomendacji. A jeśli będziesz potrzebował wsparcia, doświadczony Software House pomoże wprowadzić powstały plan w życie. Szczegółowy opis etapów audytu znajdziesz w artykule: Jak zaplanować audyt – 7 najważniejszych punktów kontrolnych. 

Jakie benefity przynosi audyt procesu wytwarzania oprogramowania?

Poznaj 5 najważniejszych korzyści, jakie może zyskać Twój zespół i firma dzięki audytowi procesu wytwarzania oprogramowania.

1. Eliminacja wąskich gardeł

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania i zespołów projektowych jest szerokim audytem. Pozwala kompleksowo spojrzeć na cały cykl budowy oprogramowania. Takie spojrzenie daje możliwość zdiagnozowania miejsc w procesie, które ograniczają potencjał całego mechanizmu. Dzięki audytowi może okazać się, że np. architektura IT wymaga bardziej szczegółowej analizy. Więcej o tym przeczytasz w tekście: Audyt IT: Upewnij się, że poprawnie wdrażasz nowe technologie.

2. Zmniejszenie kosztów

Prawidłowo zoptymalizowany proces kosztuje mniej. Podczas przeglądu uzyskujemy informacje, czy wszystkie elementy występujące w procesie działają dobrze. Być może jakiegoś komponentu brakuje bądź te, które już są, wymagają zmian i usprawnień.

3. Określenie fundamentów niezbędnych do wyznaczenia strategii IT

Strategia to plan działania, który umożliwi przejście od stanu faktycznego do stanu, w którym zrealizujemy nasze cele biznesowe. Aby wyznaczyć taki plan, musimy przede wszystkim wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy jako organizacja i zespół.

Audyt, czyli ścisłe określenie stanu obecnego oraz rekomendacji w zakresie oczekiwanego stanu docelowego, będzie istotnym wkładem do opracowania planu działania. Dodatkowo dostarczy nam informacji, czy mając tak ułożony proces i pracę zespołów IT, będziemy w stanie dalej rozwijać nasz biznes.

4. Zwiększenie produktywności zespołu

Niekiedy przestoje bądź nawracające problemy mogą być spowodowane brakiem wystarczających kompetencji lub zbyt niską liczbą etatów w zespole. Audyt może wykazać, że aby osiągnąć oczekiwane efekty, należy powiększyć istniejące zespoły lub utworzyć dodatkowe. Rekrutację poszczególnych osób lub zespołów najlepiej przeprowadzić na podstawie matrycy kompetencji.  

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozbudowie zespołu, sprawdź nasze możliwości w zakresie team extension. 

5. Dopasowanie odpowiedniej metodyki wytwórczej

Poznanie własnego procesu wytwórczego oraz obiektywne spojrzenie na cele i zespół projektowy dostarczy informacji, które pozwolą ocenić, czy wybrana metoda pracy jest odpowiednia. Każda metodyka ma konkretne zastosowanie, swoje pryncypia i ograniczenia, dlatego lepiej przy jej wyborze polegać na twardych danych, np. wielkości projektu, dojrzałości zespołu i organizacji czy dostępności biznesu/klienta. Trendy rynkowe mają swoje uzasadnienie, ale nie są najlepszym doradcą i efektywnym kryterium wyboru sposobu pracy.

Kto najbardziej skorzysta na audycie?

Patrząc na mnogość benefitów oraz szeroki wachlarz korzyści, audyt procesów wytarzania oprogramowania będzie dobrym pomysłem zarówno dla dojrzałych przedsiębiorstw, jak i startupów. Porozmawiajmy o korzyściach, jakie audyt może przynieść Twojej organizacji.

Przeczytaj więcej